Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany vašich osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V tomto článku Vám poskytneme podrobné informácie o tom, prečo a z akých dôvodov spracúvame Vaše osobné údaje, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale i ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo prevádzkovateľa Ing. Lea Giľáková – RAFTING DAY, okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický. 

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ing. Lea Giľáková – RAFTING DAY so sídlom Bardejovská 10, 060 01 Kežmarok, IČO: 51742951 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ je súčasne sprostredkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje Vašich užívateľov a zákazníkov vo Vašom mene, ako prevádzkovateľov. Na tento účel máme s Vami, ako zákazníkom, uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Ide o meno, priezvisko, fakturačnú adresu; ak ste podnikateľ, tiež Vaše IČO.

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa.

Informácie o využívaní našich služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby.

Transakčné údaje

Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

 1. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely spojené s realizáciou kúpy a predaja našich služieb medzi objednávateľom, potencionálnym zákazníkom a nami, ako predávajúcim. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na tento účel. Ide najmä o plnenie predmetu kúpy a predaja, zákaznícku podporu, správu a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné pre kúpu a kúpu a predaj našich služieb.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je:

 • informovať Vás o novinkách a ponúkať Vám služby prevádzkovateľa.

Spracúvanie pre štatistické účely

Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Používanie cookies

Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

V špecifických prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v predošlých bodoch môžeme vyžadovať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. V takom prípade sa účel a ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovávania dozviete v momente, keď taký súhlas budeme od vás vyžadovať.

 1. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania kúpno predajného vzťahu aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po jeho ukončení a vysporiadania všetkých záväzkov uchovávame Vaše osobné údaje po dobu, po ktorú je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na vzťahujú na Ing. Lea Giľáková – RAFTING DAY. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

 1. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás pri realizovaní kúpy a predaja našich služieb
 • priamo od Vás vypísaním tlačiva Výpožíčný lístok (Preberací protokol)
 • priamo od Vás odoslaním formulára Online rezervácia,
 • od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.
 1. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

 1. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť firmu Ing. Lea Giľáková – RAFTING DAY a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch firmy Ing. Lea Giľáková – RAFTING DAY. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Ing. Lea Giľáková – RATING DAY. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

9. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ a tiež zmluvní sprostredkovatelia, predovšetkým naši zamestnanci.

10. Kde nás môžete kontaktovať?

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese raftingday@raftingday.sk alebo na telefónnom čísle 0944 567 755.